top of page

Bendruomenės įstatai

Pirmieji Islandijos lietuvių bendruomenės įstatai buvo priimti visuotiniame bendruomenės susirinkime Reikjavike 2008m.

 • Įstatai koreguoti Visuotinio bendruomenės susirinkimo metu 2013 metų kovo 16 d.

 • Įstatai koreguoti Visuotinio bendruomenės susirinkimo metu 2017 metų kovo 11 d.

 • Įstatai koreguoti Visuotinio bendruomenės susirinkimo metu 2018 metų kovo 17 d.

 • Įstatai koreguoti Visuotinio bendruomenės susirinkmo metu 2019 metų kovo 8 d.

Bendruomenės pavadininimas yra Islandijos lietuvių bendruomenė. Ji yra įsikūrusi Reikjavike.

2

Bendruomenė yra atvira visiems lietuviams, jų kitų tautybių šeimos nariams bei kitiems, susijusiems su anksčiau minėtais asmenimis, kuriuos vienija ilgesnis ar trumpesnis apsistojimas Islandijoje. Turi būti sudarytas bendruomenės narių sąrašas.

3

Bendruomenės tikslas yra skatinti savo narius vienytis bendrai veiklai. Išsikeltus tikslus bendruomenė stengsis įgyvendinti skatindama narių vienyjimąsi bendrai veiklai bei efektyviai skleisdama informaciją bendruomenės narių tarpe.

4

Bendruomenės pajamos yra nario mokestis bei įvairiopa parama ir dovanos. Nario mokestis yra renkamas vieną kartą per metus, o mokesčio mokėjimo terminas yra nustatomas kasmet. Lėšos surinktos už nario mokestį bei kitos bendruomenės pajamos turi būti panaudojamos susirinkimų išlaidų padengimui ir kitoms su bendruomenės vykdoma veikla susijusioms išlaidoms padengti.

5

Bendruomenės taryboje yra 5 žmonės. Bendruomenės pirmininkas ir 4 tarybos nariai yra renkami specialių rinkimų metu. Taip pat reikia išsirinkti 2 pavaduojančius žmones. Islandijos lituanistinės mokyklos “Trys spalvos”, muzikinio kolektyvo “Gija”, Islandijos jaunimo sąjungos bei kitų bendruomenės padalinių vadovai automatiškai tampa Islandijos lietuvių bendruomenės tarybos nariais. Taryba yra renkama vieneriems metams, raštišku balsavimu visuotinio susirinkimu metu. Taryba pasidalina darbus tarpusavyje. Tarybos narys gali atsistatydinti bet kuriuo metu, prieš 30 dienų pateikus tarybai rašytinį prašymą. Bendruomenės taryba atstovauja bendruomenės interesus bei stebi, kad bendruomenės interesai nebūtų pažeidžiami atsižvelgiant į jos nuostatus ir susirinkimų metu priimtus sprendimus. Bendruomenė turi turėti finansininką, kuris yra atsakingas už visų bendruomenės vardu atidarytų sąskaitų buhalteriją, metinę ataskaitą ir kitus su finansais susijusus dalykus. Bendruomenės finansininkas gali būti išrenkamas tarybos arba visuotinio susirinkimo metu. Visuotinio susirinkimo metu išrenkami du nepriklausomi kontrolieriai (auditoriai).

6

Į Islandijos lietuvių bendruomenės tarybą gali kandidaduoti mažiausiai pusę metų bendruomenės nario mokestį mokantis asmuo. Į Islandijos lietuvių bendruomenės pirmininkus gali kandidaduoti mažiausiai metus laiko bendruomenės nario mokestį mokantis asmuo.

7

Bendruomenės pirmininkas kviečia į tarybos susirinkimus ir jiems vadovauja. Susirinkimai laikomi galiojančiais jeigu juose dalyvauja trys tarybos nariai.

8

Visi bendruomenės susirinkimai vyksta lietuvių kalba.

9

Visuotinis bendruomenės susirinkimas kiekvienais metais yra rengiamas kovo mėnesį apie kurį bendruomenės nariai turi būti informuoti laiškais elektroniniu paštu, taip pat skelbiant bendruomenės tinklalapyje ir Facebook’o grupėje.  vėliausiai dviems savaitėms iki jo pradžios. Visuotinio bendruomenės susirinkimo kvietime be susirinkimo dienotvarkės turi būti raginimas kelti savo kandidatūra bendruomenės tarybon ir į kitas su bendruomenės veikla susijusias pareigas. Visuotinis susirinkimas laikomas įvykusiu jei buvo teisėtai surengtas, laikantis visų įstatų punkte paminėtų reikalavimų. Būtinu atveju taryba gali bet kuriu metu sušaukti neeilinį Visuotinį susirinkimą.

10

Visuotinio susirinkimo dienotvarkėje turėtų būti:

 1. Bendruomenės pirmininkas pradėdamas susirinkimą vadovauja susirinkimo vadovo ir raštvedžio rinkimams.

 2. Bendruomenės tarybos veiklos metinė ataskaita.

 3. Supažindinta su bendruomenės praėjusių metų finansine ataskaita, kuri turi būti pateikta bendruomenės nariu pritarimui.

 4. Diskusijos apie bendruomenės tarybos veiklos metinę ataskaitą.

 5. Išrinkta bendruomenės taryba remiantis 5 įstatų punktu.

 6. Išrinkti 2 nepriklausomi kontrolieriai (auditoriai).

 7. Sprendimas dėl nario mokesčio dydžio ir apmokėjimo laikotarpio.

 8. Bendruomenės įstatų papildymas, keitimas.

 9. Kiti susirinkime svarstomi klausimai ir diskusijos.

11

Kiekvienas bendruomenės narys turi 1 balso teisę bendruomenės susirinkimuose. Teisę sušaukti susirinkimą turi kiekvienas bendruomenės narys. Teisę balsuoti visuotiniame bendruomenės susirinkime ir kituose bendruomenės susirinkimuose turi tik bendruomenės nario mokestį susimokėję bendruomenės nariai.

12

Bendruomenės susirinkimai turi būti protokoluojami. Juose turi būti fiksuojama kas įvyko visuotiniuose bendruomenės susirinkimuose, bendruomenės tarybos susirinkimuose.

13

Bendruomenės veiklos metais yra laikomas laikotarpis tarp visuotinių bendruomenės susirinkimų. Benruomenės metų finansinės ataskaitos laikotarpis yra nuo sausio 1d. iki gruodžio 31d. kiekvienais metais. Bendruomenės taryba visuotiniame bendruomenės susirinkime kiekvienais metais privalo turėti paruoštą bendruomenės metų finansinė ataskaita, peržiūrėtą dviejų nepriklausomų kontrolierių (auditorių).

14

Bendruomenės įstatus galima keisti ir papildyti kiekvienais metais visuotiniame bendruomenės susirinkime pritariant 2/3 visuotiniame benruomenės susirinkime dalyvaujančių narių. Bendruomenės įstatų pakeitimai gali būti siūlomi visus metus tarp visuotinių susirinkimų bendruomenės el. paštu lietuviais@gmail.com, svarstomi ir priimami balsuojant visuotinio susirinkimo metu.

15

Bendruomenės vadovybė gali siūlyti garbės narius.

16

Bendruomenės vadovybė gali rezervuoti dalį benruomenės lėšų, kurios neturi viršyti metinės narystės mokesčių įplaukų dydžio sumos, atsižvelgiant į Islandijos lietuvių bendruomenės siekius ir  įstatus. Bendruomenės vadovybei pageidaujant disponuoti didesne suma, turi būti šaukiamas eilinis benruomenės susirinkimas ir jame balsuojama dėl jo patvirtinimo.

17

Bendruomenės projektai yra bendruomenės veiklos dalis, apie kurių veiklą projekto koordinatorius turi nuolatos informuoti tarybą bei bendruomenės narius. Projekto koordinatorius turi būti bendruomenės narys. Projektai pasirašyti bendruomenės vardu turi atstovauti bendruomenės narių interesams ir jungti juos bendrai veiklai.

18

Klubų veikla yra bendruomenės veiklos dalis. Klubų vadovai turi būti bendruomenės nariai. Klubų veikla turi atstovauti bendruomenės narių interesams ir jungti juos bendrai veiklai.

19

Sprendimas nutraukti bendruomenės veiklą turi būti priimtas balsuojant visuotiniame bendruomenės narių susirinkime, pritarus 2/3 susirinkime dalyvavusių balso teisę turinčių bendruomenės narių, kuriame taip pat turi būti priimtas sprendimas (balsuojant, pritarus 2/3 susirinkime dalyvavusių balso teisę turinčių bendruomenės narių) dėl tolimesnio bendruomenės turto ir įsipareigojimų likimo.

20200828_134225.jpg

Kviečiame teikti siūlymus!

Bendruomenės įstatų pakeitimai gali būti siūlomi visus metus tarp visuotinių susirinkimų bendruomenės el. paštu - lietuviais@gmail.com

bottom of page